banner back


Ştiri şi noutaţi
Primăria Oraşului Bălan,cu sediul în Bălan, str. 1 Decembrie nr. 25, Harghita, având in vedere prevederile art. 125 şi urm. ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare,
            Ţinând cont de prevederile art. 64 şi art. 65  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
DISPOZIŢIA  nr.  180    / 2019
privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral pe raza oraşului Bălan, în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru  membrii din România în Parlamentul Euroepan din anul 2019
Se delimitează şi se numerotează secţiile de votare în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, conform anexei nr. 1, anexă care face parte integrantă din prezenta dispozitie
Primarul oraşului Bălan, d-l Iojiban Gheorghe ,
Având în vedere referatul cu nr. .1688 / 2019. al secretarului Oraşului Bălan;
În baza prevederilor art. 3, art. 4  din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997; art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată; art. 7 alin. (2) din Codul Civil; Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ; Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă;
În temeiul art. 39 alin 2 şi art. 68 alin 1 coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. a ) din Legea 215/2001 - Legea administraţiei publice locale - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta:
Ştiri / pagina:
Votare
Care dintre filmele de scurt metraj despre oraşul nostru?
SOS
Poliţia 112
Pompierii 112
Ambulanţa 112
Jandarmeria 956
Poliţia comunitara 966
|
|
|
|
|
|