ANUNT PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL PENTRU DATA DE JOI, 07.02.2019 ora 15.
DISPOZIŢIA Nr. 127/2019
privind convocrea Cosiliului Local Bălan în şedinţă extraordinară
în data de joi, 07 februarie 2019 ora 15:00


Primarul oraşului Bălan, dl. Iojiban Gheorghe,
Având în vedere referatul cu nr. 623/2019 al secretarului Oraşului Bălan;
În baza prevederilor art. 3, art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; art. 121, alin (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată; art. 7 alin. (2) din Codul Civil; Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ; Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă;
În temeiul art. 39 alin (2) şi art. 68 alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea 215/2001 - Legea adminstraţiei publice locale - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta:
|
|
|
|
|
|