ANUNT
UAT Oraşul Bălan în calitate de Autoritate Contractantă, vă invită să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţieServicii de supraveghere a şantierului (dirigenţie de şantier) din cadrul proiectului ,,Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă, reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare, reabilitare staţie de tratare a apei şi a staţiei de epurare
                                                            
                                                               Model SOLICITARE DE OFERTĂ
                                                        în vederea publicării pe www.orasulbalan.ro

UAT Oraşul Bălan în calitate de Autoritate Contractantă, vă invită să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţieServicii de supraveghere a şantierului (dirigenţie de şantier) din cadrul proiectului ,,Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă, reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare, reabilitare staţie de tratare a apei şi a staţiei de epurare,,
Descrierea obiectului achiziţiei, caracteristicile şi condiţiile minimale necesare sunt descrise în caietul de sarcini care împreună cu Modelele de formulare şi dacă este cazul, Modelul de contract se pot solicita prin mail la adresa: office@orasulbalan.ro.
Modalitatea aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: achiziţie directă.Sursa de finanţare a contractului de achiziţie care urmează să fie atribuit: Bugetul local Oferta tehnică va fi formulată conform cerinţelor din Necesităţi minime obligatorii.
Oferta financiară se va referi la preţul serviciilor, exprimat în lei, fără TVA, şi va fi ferm, neajustabil şi valabil pe toata perioada de derulare a achiziţiei.Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: ”cel mai bun raport calitate – preţ
Modalitatea de depunere a ofertei:
Ofertatehnicăşifinanciară se vadepune la sediul UAT Bălan din strada 1 Decembrie nr. 25, înplicînchispână la data de 14.02.2019, ora 12:

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritatea Contractantă:

Persoana de contact: Frunză Claudia

- e-mail: office@orasulbalan.ro

- Tel.:0266-330335, int. 303

                                                                                                                             Întocmit,
                                                                                                                             Frunză Claudia
                                                                                                                                Responsabil achiziţie
|
|
|
|
|
|