DISPOZIŢIA Nr. 135 / 2019 privind convocarea Consiliului Local Bălan în şedinţă ordinară în data de 21 februarie 2019
Primarul oraşului Bălan, d-l Iojiban Gheorghe ,
Având în vedere referatul cu nr. 800 /2019 al secretarului Oraşului Bălan;
În baza prevederilor art. 3, art. 4  din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997; art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată; art. 7 alin. (2) din Codul Civil; Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ; Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă;
În temeiul art. 39 alin 1 şi art. 68 alin 1 coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. a ) din Legea 215/2001 - Legea administraţiei publice locale - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta:

D I S P O Z I Ţ I E:


Art.1. Se convoacă Consiliul Local al oraşului Bălan în ŞEDINŢĂ ORDINARĂ în data de JOI, 21 FEBRUARIE 2019 ora 15:00, la Sala de şedinţe a Consiliului Local Bălan.
Art.2. Şedinţa va fi publică şi va avea următoarea ordine de zi:

1.
Aprobarea HCL aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată din 10 ianuarie 2019 , a procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 15 ianuarie 2019, precum şi a procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 07 februarie 2019. ( iniţiator Primar Iojiban Gheorghe ).

2.
Declaraţii politice.

3.
Întrebări şi interpelări.

4.
Analizarea cererii SC TELEKOM SA privind revocarea HCL nr. 133 /2018 privind majorarea impozitului cu 100 % pentru clădirea situată la adresa str. 1 Decembrie nr. 26, Bălan, jud. Harghita, aflată în proprietatea SC TELEKOM SA ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

5.
Aprobarea HCL privind aprobarea constituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilan unor persoane care au cumpărat apartamente din fondul locativ de stat. ( iniţiator Primar Iojiban Gheorghe ).

6.
Aprobarea HCL privind aprobarea închirierii unor spaţii cu destinaţie de locuinţe din fondul locativ al oraşului Bălan .(iniţiator Primar Iojiban Gheorghe ).

7.
Aprobarea HCL privind aprobarea vânzării unor spaţii cu destinaţie de locuinţe din fondul locativ al oraşului Bălan .(iniţiator Primar Iojiban Gheorghe ).

8.
AAprobarea HCL pentru modificarea HCL nr. 118 /2016 privind aprobarea constituirii Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Oraşului Bălan.(iniţiator Primar Iojiban Gheorghe ).

9.
Aprobarea HCL pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Bălan nr. 92/2017 privind însuşirea listei de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Bălan înaintat de primarul oraşului Bălan. (iniţiator Primar Iojiban Gheorghe ).

10.
Aprobarea HCL privind aprobarea excedentului bugetar al bugetului local al Oraşului Bălan - sursa E, precum şi a modului de utilizare a acestuia. (iniţiator Primar Iojiban Gheorghe ).

11.
Alte probleme curente

Art.3. Materialele de şedinţă sunt puse la dispoziţia persoanelor interesate în consultarea acestora, la biroul secretarului oraşului Bălan.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a acestei dispoziţii se însărcinează secretarul UAT Bălan.
Art.5. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Harghita, precum şi membrilor Consiliului Local Bălan.
Art.6. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la afişare sau comunicare la Primarul Oraşului Bălan. În cazul în care contestatorul este nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei, se poate adresa instanţei de contencios administrativ în termen de 6 luni de la data primirii răspunsului la contestaţia sa sau de la data la care ar fi trebuit să primească acest răspuns.

Bălan, 13.02.2019

Primar
Iojiban Gheorghe
|
|
|
|
|
|