ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI
În cadrul Apelului de propuneri de proiecte nr. 2 “Educaţie incluzivă pentru copii şi tineri în situaţii de risc”, din Programul “Dezvoltare locală, combaterea sărăciei şi  creşterea incluziunii romilor”
Denumirea instituţiei: Primăria şi Consiliul Local Bălan
Str. 1 Decembrie Nr. 25, Bălan
Oraş Bălan, Judeţul Harghita

Date de contact
Tel.: 0266330325;  
Fax: 0266330335;

Email: office@orasulbalan.ro
www.orasulbalan.ro

În conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2017 (art.14) privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021si prevederile Ghidul Solicitantului din cadrul Apelului de propuneri de proiecte nr.2 “Educaţie incluzivă pentru copii şi tineri în situaţii de risc”, din Programul “Dezvoltare locală, combaterea sărăciei şi  creşterea incluziunii romilor”

Primăria şi Consiliul Local al Oraşului Bălan anunţă organizarea unei proceduri de selectie partener pentru incheierea unui Acord de Parteneriat in vederea implementarii unui proiect, ce va fi depus in cadrul Apelului de propuneri de proiecte nr. 2 “Educaţie incluzivă pentru copii şi tineri în situaţii de risc”.


Grup ţintă eligibil avut în vedere în cadrul prezentului Apel de Propuneri de proiect de către Promotor:

·copii şi tineri în situaţii de risc de abandon şcolar/ părăsire timpurie a şcolii, cu vârste între 3 şi 24 ani

Număr minim 285 beneficiari.

Promotor de proiect- Lider de Parteneriat: Consiliul Local al Oraşului Bălan

Parteneri eligibili.

-          organizaţie neguvernamentală, înregistrată în România.

Condiţii obligatorii:

-          activitatea proiectului trebuie să se deruleze la nivelul a două judeţe, care pot să facă parte din aceeaşi regiune de dezvoltare sau din două regiuni de dezvoltare diferite.

-          Proiectul poate să fie derulat pentru minim 18 luni şi maxim 24 de luni.

-          Obligatorie sustenabilitatea proiectului, care trebuie să fie asigurată de toţi partenerii din proiect.

-          Semnarea unui Acord de Parteneriat la depunerea cererii de finanţare, cu partenerul deja numit.

Activităţi propuse spre implementare în cadrul propuneri de proiect:

1. Măsuri de sprijin pentru combaterea şi prevenirea abandonului şcolar/părăsirii timpurii a şcolii:

-          activităţi de identificare şi monitorizare a copiilor cu risc de abandon şcolar/părăsire timpurie a şcolii prin intermediul anchetelor sociale, a vizitelor de teren derulate la nivelul gospodăriilor de pe raza oraşului Bălan, a judeţului Harghita şi a judeţelor învecinate identificate ca având copii şi tineri în situaţii de risc.

-          servicii de sprijin educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului/părăsirii timpurii a şcolii în, primar şi secundar: mediere şcolară, consiliere şi orientare şcolară şi vocaţională, meditaţii şcolare la materiile evaluate ca fiind deficitare pentru copiii şi tineri din cadrul grupului ţintă.

-          activităţi inovative de educaţie non-formală şi de petrecere a timpului liber prin derularea de tabere şi excursii tematice care să integreze copiii şi tinerii la risc din cadrul proiectului într-un cadru de dezvoltare personală şi emoţională.

-          servicii sociale de sprijin: consiliere psihologică şi suport emoţional prin sesiuni individuale cu psiholog.

-          stimulente pentru creşterea motivaţiei şi mobilizării copiilor de a participa la activităţile proiectului (premii non-financiare, decontare cheltuieli de transport pentru participarea la activităţile şcolare şi de educaţie non-formală);

-          furnizarea de servicii de informare şi consiliere a părinţilor, programe de educaţie parentală, de conştientizare a rolului lor în educaţia copilului etc.

Activităţi complementare care vizează implicarea cadrelor didactice şi a părinţilor din comunitate:

-          activităţi de formare de competenţe, de tip cursuri de formare, care să contribuie la reducerea/prevenirea părăsirii timpurii a şcolii şi/sau promovarea educaţiei incluzive

-          crearea/dezvoltarea de reţele de sprijin profesional, de tipul reţelelor de suport, activităţilor de mentorat, organizarea de schimburi de experienţă

 

1.      INDICATORI DE OUTCOME

-          Număr de copii sau tineri cu risc de părăsire timpurie a şcolii care au primit servicii de suport.

-          Număr de copii sau tineri care şi-au îmbunătăţit participarea şcolară cu minim 10%.

 

2.      INDICATORI DE OUTPUT

- Număr de judeţe în care au fost furnizate servicii de suport copiilor sau tinerilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii.

- Număr de cadre didactice formate/ instruite în ceea ce priveşte lucrul cu copii şi tineri cu risc de părăsire timpurie a şcolii.

- Număr de părinţi ai unor copii sau tineri cu risc de părăsire timpurie a şcolii care au primit sprijin.

Buget proiect: minim 500.000 Euro şi maxim 1.500.000 euro.
 

COSTURI ELIGIBILE:

-          Costuri cu personalul alocat proiectului, inclusiv salariile si cheltuielile cu asigurările sociale

-          Cheltuieli cu transportul şi indemnizaţia de deplasare pentru personalul care participă la proiect;

-          Costul echipamentelor noi sau second-hand.

-          Achiziţia de terenuri şi bunuri imobiliare

-          Costurile consumabilelor şi furniturilor, cu condiţia ca acestea să fie identificabile şi atribuite proiectului

-          Costuri investitie renovare / modernizare imobile aflate in patrimonial CL (maxim 40% din valoarea cheltuielilor eligible ale proiectului).

-          Costurile generate de alte contracte acordate de PP în scopul executării proiectului, cu condiţia ca procedura de atribuire să respecte normele aplicabile privind achiziţiile publice şi Regulamentul SEE 2014-2021.

Termen limită depunere candidaturi: 21 Februarie, ora 16.00 la sediul Primăriei Bălan.

Documentaţie solicitată de Promotorul de Proiect potenţialilor parteneri din cadrul prezentului Apel de propuneri de proiecte respectă documentaţia solicitată în cadrul Anexei 1 cu modificările regăsite în tabelul de mai jos a conţinutului cadru al dosarului, fiind completată de următoarele documente:

-          Scrisoare de Intenţie din partea potenţialilor parteneri,

-          Lista activităţilor avute în vedere de parteneri,

-          Lista achiziţiilor publice avute în vedere pentru a fi derulate în cadrul proiectului.
 

Anexa 1

Conţinutul-cadru al dosarului proiectului

Pentru modul de prezentare a propunerii de proiect, PP va respecta indicaţiile cuprinse în Ghidul aplicantului. Prezentăm mai jos un model de OPIS care descrie modul în care vor fi aranjate documentele în dosarul proiectului:

Document obligatoriu la depunere  (Da/Nu)     Pagini      DOCUMENTE      
DA     Structura echipei de proiect din partea partenerului
DA     Documente legale[1] referitoare la forma de organizare juridică  a partenerilor
      a. Pentru organizaţie neguvernamentală:
DA          Copie a certificatului de înregistrare fiscală
DA          Copie a încheierii privind înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, rămasă definitivă sau Certificat de înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor
DA     Copie după documentul care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei menţionate în proiect


 Pentru mai multe informaţii cu privire la modul de derulare a procedurii de selecţie vă rugăm să utilizaţi adresa de mail: office@orasulbalan.ro  Termenul de răspuns la solicitări este de 24 de ore de la primirea mesajului.

*** [1] Toate documentele vor purta menţiunea “conform cu originalul” şi semnătura reprezentantului legal.
|
|
|
|
|
|