Ştiri şi noutaţi
Primarul oraşului Bălan, d-l Iojiban Gheorghe ,
Având în vedere referatul cu nr. 800 /2019 al secretarului Oraşului Bălan;
În baza prevederilor art. 3, art. 4  din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997; art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată; art. 7 alin. (2) din Codul Civil; Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ; Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă;
În cadrul Apelului de propuneri de proiecte nr. 2 “Educaţie incluzivă pentru copii şi tineri în situaţii de risc”, din Programul “Dezvoltare locală, combaterea sărăciei şi  creşterea incluziunii romilor”
UAT Oraşul Bălan în calitate de Autoritate Contractantă, vă invită să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţieServicii de supraveghere a şantierului (dirigenţie de şantier) din cadrul proiectului ,,Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă, reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare, reabilitare staţie de tratare a apei şi a staţiei de epurare
DISPOZIŢIA Nr. 127/2019
privind convocrea Cosiliului Local Bălan în şedinţă extraordinară
în data de joi, 07 februarie 2019 ora 15:00


Ştiri / pagina:
|
|
|
|
|
|