Ştiri şi noutaţi
1. UAT Or. Balan, cu sediul in Or.Balan Str.1 Decembrie, nr.25, Jud. Harghita, cod fiscal 4367612, Tel. +40-266-330.335, Fax +40-266-330.325, e-mail office@orasulbalan.ro, site www.orasulbalan.ro, reprezentat de Iojiban Gheorghe, avand functia de primar.
2. Informatii generale privind obiectul concesiunii:
Obiectul concesiunii este terenul situat in intravilanul Orasul Balan, Str. Oltului, in suprafata de 12.000 mp, nr. cadastral 50595, CF nr.50595, aflat in proprietatea privata a Orasului Balan, domeniul privat.
Concesionarul are obligatia de a exploata terenul care formeaza obiectul concesiunii in sensul de a realiza o investitie prin care sä creeze locuri de munca, aspect care reprezinta un interes local comunitar primordial.
3. Informatii privind documentatia de atribuire: ACCESEAZA
PROCES VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
  În conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4 ) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală am procedat la comunicarea actelor administrativ fiscale prin publicitate .
  În acest sens s-a afişat în data de 09.07.2020 ora 16:00 Anunţul pentru comunicarea prin publicitate nr. 3340 /09.07.2020, respectiv Anunţul pentru comunicarea prin publicitate nr. 3341 /09.07.2020  ACCESEAZA
Primăria Oraşului Bălan face cunoscut că în vederea aplicării art. 489 alin (4) din Legea 207/2015 , cu modificările şi completările ulterioare, s-a emis Somaţia nr. 2857 /15.06.2020 pentru SC NEW LIFE SRL, având CUI 18091761 cu sediul în Miercurea Ciuc str. Iancu de Hunedoara nr. 39 ap. 37.
  Prezentul act administrativ se consideră comunicată în termen de 15 zile de la data afişării anunţului .ACCESARE
DISPOZITIA Nr. 189/ 2020 privind convocarea Consiliului Local Balan in sedinta ordinara in data de marti 30 iunie 2020, ora 12:00
      Primarul orasului Balan d-l Iojiban Gheorghe
Avand in vedere referatul cu nr 3058/25.06.2020 al secretarului general al Orasului Balan :
Constatand faptul ca proiectele de hotarari inscrise in proiectul ordinii de zi indeplinesc  conditiile prevazute de art.136 alin.8 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ .
In vederea intrunirii Consiliului Local Balan in sedinta extraordinara pentru rezolvarea unor probleme curente:  ACCESEAZA
Ştiri / pagina:
|
|
|
|
|
|