Beneficii Sociale

VENITUL MINIM GARANTAT


Condiţiile şi actele necesare pentru obţinerea ajutorului social:
Potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
Familiile şi persoanele singure au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială.
Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
Nivelul lunar al venitului minim:

142 lei pentru persoana singură;
255 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
357 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
442 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
527 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
câte 37 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi.

La stabilirea venitului net lunar al familiei şi, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia burselor de studiu şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”.
Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi,una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.
Numărul orelor de muncă se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază persoana sau familia în cauză.
Face excepţie de la îndeplinirea obligaţiei de a presta ore de muncă, persoanele apte de muncă şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
– asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani şi până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecţia copilului;
– asigură îngrijirea, potrivit legii, a uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav sau accentuat, sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condiţiile legii;
– participă la un program de pregătire profesională;
– este încadrată în muncă.

ACTE NECESARE

- cerere tip (de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială sau de pe site ul primăriei oraşului Bălan)
– xerocopii după:
-buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie pentru toţi membri familiei, care au împlinit 14 ani;
-certificate de naştere copii;
-certificat/certificatele de căsătorie;
-hotărâre de divorţ, definitivă si irevocabilă;
-adeverinţă eliberată de AJOFM pentru persoanele apte de muncă, din care să rezulte ca sunt în căutarea unui loc de muncă, nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit, sau participarea la un program de stimularea a forţei de munca sau de formare profesională;
-acte doveditoare privind veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii;
-hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului, dacă este cazul;
-adeverintă eliberată de la scoală la care sunt înscrişi copiii, care urmează o formă de învăţământ la zi în care sa se specifice daca beneficiază de bursa şcolară şi cuantumul acesteia;
- adeverinţă ANAF Miercurea Ciuc privind veniturile impozabile;
-adeverinţă registru agricol eliberată de la Primăria oraşului Bălan pentru solicitanţii care locuiesc la casă;
- declaraţie pe propria răspundere pentru persoanele fără venituri
- un dosar plic.

Condiţii şi acte necesare pentru obţinerea alocaţiei de susţinere a familiei

Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă potrivit Legii nr. 277/2010 – republicată, ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani.

Acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiţii mai bune pentru creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, precum şi stimularea frecventării de către copiii de vârstă şcolară, aflaţi în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învăţământ, organizate potrivit legii.

Familiile care au în îngrijire copii, cu un venit net pe membru de familie de până la 530 lei, care îndeplinesc şi alte condiţii referitoare la bunurile materiale aflate în posesie, precum şi la frecventarea de către copiii de vârstă şcolară a cursurilor, pot solicita primăriei de domiciliu acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.

Venit net mediu lunar pe membru de familie până la 200 lei

- 82 lei pentru familia cu 1 copil
- 164 lei pentru familia cu 2 copii
- 246 lei pentru familia cu 3 copii
- 328 lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.
Venit net mediu lunar pe membru de familie între 200 şi 530 lei
- 75 lei pentru familia cu 1 copil
- 150 lei pentru familia cu 2 copii
- 225 lei pentru familia cu 3 copii
- 300 lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.

Familia monoparentală cu venit net mediu lunar pe membru de familie de până la 200 lei

- 107 lei pentru familia cu 1 copil
- 214 lei pentru familia cu 2 copii
- 321 lei pentru familia cu 3 copii
- 428 lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.

Familia monoparentală cu venit net mediu lunar pe membru de familie între 200 lei şi 530 lei

- 102 lei pentru familia cu 1 copil
- 204 lei pentru familia cu 2 copii
- 306 lei pentru familia cu 3 copii
- 408 lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.

ACTE NECESARE

- cerere tip;
- sentinţa de divorţ rămasă definitivă;
- buletin de identitate ,carte de identitate provizorie(pentru străini şi apatrizi:carte de identitate, şedere temporară, document de identitate);
- adeverinţă şcolară pentru copii de vârstă şcolară;
- acte doveditoare privind veniturile nete din luna anterioară lunii în care solicită drepturile;
- hotărâre judecătorească prin care soţul este declarat dispărut;
- hotărâre judecătorească prin care soţul/soţia este arestat preventiv pe o perioadă mai mare şi o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
- dispoziţia primarului privind instituirea tutelei;
- hotărârea privind instituirea măsurii de plasament
- adeverinţă de la Administraţia Fiscală că nu are venituri impozabile;

 

Alocaţia de stat pentru copii se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

Alocaţia de stat pentru copii se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

Alocaţia de stat pentru copii se stabileşte în cuantum de:

a)300 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
b)150 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.
c)300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap.

ACTE NECESARE

1.Cerere tip;
2.Certificat de naştere nou-născut – copie şi original;
3.Carte de identitate părinţi – copie şi original;
4.Certificat de căsătorie – copie şi original(dacă este cazul);
5. Hotărâre judecătorească de încredinţare a copilului în caz de divorţ(dacă este cazul);
6.Hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei(dacă este cazul);
7. Actul de deces al unuia dintre părinţi (dacă este cazul);
8.Certificatul de încadrare într-un grad de handicap al copilului (dacă este cazul);
9. Extras de cont semnat şi ştampilat - original;
10.Un dosar cu şină.

 

Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.

ACTE NECESARE
1. cerere pentru acordarea indemnizaţia de creştere a copilului/stimulentului de inserţie şi alocaţiei de stat pentru copii (formular tip);
2. xerocopie certificat de naştere a copilului nou-născut;
3. xerocopie certificate de naştere copii anteriori( dacă este cazul);
4. xerocopie certificat de căsătorie( dacă este cazul);
5. xerocopie C.I: ale părinţilor copilului nou-născut;
6. adeverinţă angajator ( se completează de fiecare angajator/instituţie care atestă una din situaţiile în care persoana s-a aflat la un moment dat în interiorul celor 12/24 luni);
7. actul adiţional de suspendare a contractului de muncă;
8.un dosar plic.

Pentru persoanele care doresc ca indemnizaţia să fie virată pe card este necesară prezentarea unei adeverinţe cu nr. de cont de la banca respectivă sau extras de cont.
În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului se demonstrează prin efectuarea ANCHETEI SOCIALE (document ce va fi inclus în dosarul pentru acordarea dreptului împreună cu celelalte acte doveditoare).

 

Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserţie.
  Pentru persoanele care obţin venituri supuse impozitului, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, stimulentul de inserţie se acordă astfel:
a)până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
b)până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap, fără a beneficia în această perioadă de prevederile


  ACTE NECESARE:
- formular tip - descarcă
- xerocopie certificat de naştere a copilului nou-născut
- xerocopie certificate de naştere copii anteriori( dacă este cazul)
- xerocopie certificat de căsătorie( dacă este cazul)
- xerocopie C.I: ale părinţilor copilului nou-născut
- adeverinţă angajator ca realizează venituri supuse impozitului pe venit(formular tip)
- decizie de reluare a activităţii(angajator)

- extras de cont sau adeverinţă cu nr. de cont de la bancă(pe numele solicitantului) pentru cei ce nu doresc ca plata stimulentului să se facă prin mandat poştal
- un dosar plic.

 

Stimulentele educaţionale(tichetele de grădiniţă) se acordă copiilor din familii defavorizate cu un venit lunar pe membru de familie de pana la 284 lei.
Stimulentul se acordă numai pentru copiii care sunt înscrişi într-o unitate de învăţământ preşcolar şi frecventează în mod regulat aceste unităţi.

ACTE NECESARE

1.Cererea şi declaraţia pe propria răspundere – formular tip
2. Acte de identitate: Cărti de identitate/certificate de căsătorie/ certificate de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinere- în copie
3.Acte doveditoare privind veniturile tuturor membrilor familiei realizate de aceştia în luna anterioară depunerii cererii
4. Adeverinţă de la unitatea de învăţământ preşcolar(grădiniţă);
5. Un dosar.

Titularul tichetului social pentru grădiniţă are obligaţia să anunţe orice modificare în componenţa familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia.

 

Conform O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.

Pentru acordarea ajutorului cu gaze naturale, energie electrică, precum şi cel cu combustibili solizi sau petrolieri, limita venitului net pe membru de familie este de 750 lei, atât în cazul familiilor cât şi în cazul persoanei singure.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică se acordă doar în situaţia în care acesta este principalul sistem de încălzire utilizat.
Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia în termen de 5 zile de la data modificării.

ACTE NECESARE:
Cererea - declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială;
Original şi copie după actul de identitate pentru membri familiei care au împlinit vârsta de 14 ani (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu locul de consum);
Original şi copie după certificatele de naştere pentru membri familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;
Copie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificate de deces, dacă este cazul;
Copie după hotărârea de plasament, dacă este cazul;
Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă);
Cupon pensie în original sau copie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;
Cupon indemnizaţie de handicap în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii;
Cupon indemnizaţie de şomaj în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii;
Cupon indemnizaţie pentru creşterea copilului în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii (copie decizie);
Adeverinţă emisă de ANAF Miercurea Ciuc ( FISC) privind veniturile impozabile;
Adeverinţă şcoală/facultate prin care să se ateste calitatea de elev/student si dacă aceştia beneficiază sau nu de burse;
O factura de gaz/curent electric pentru solicitanţii de ajutor de încălzire cu energie electrică(factura din luna anterioară);
Chitanţa în valoare de 2 lei de la Serviciul de Taxe şi Impozite( taxă procesare documente).
Pentru persoanele care deţin în proprietate case este necesară adeverinţă de la registrul agricol din care să rezulte dacă deţin terenuri.
Pentru membrii familiei care nu realizează venituri se va anexa declaraţie pe proprie răspundere(nu se înregistrează, este anexă la dosar).

 

Persoana adultă cu handicap grav are dreptul la un asistent personal, în baza evaluării sociopsihomedicale.
Copilul cu handicap grav are dreptul la un asistent personal.
  Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcţia de asistent personal persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
-are vârsta minimă de 18 ani împliniţi;
-nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupaţiei de asistent personal;
-are capacitate deplină de exerciţiu;
-are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;
-a absolvit cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu, cu excepţia rudelor şi afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum şi cu excepţia soţului sau soţiei, după caz; în situaţii excepţionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana care urmează să îndeplinească funcţia de asistent personal, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la îndeplinirea condiţiilor de studii şi în cazul altor persoane.

Nu pot deţine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 7 ani.

  ACTE NECESARE
 Pentru a fi încadrată ca asistent personal, persoana respectivă se va prezenta la primăria localităţii de domiciliu sau de resedinţă a persoanei cu handicap grav şi va depune un dosar continând urmatoarele documente:
a) cerere de angajare;
b) copie de pe actele de identitate si de stare civila;
c) copie de pe actele de studii;
d) cazier judiciar;
e) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de altă unitate sanitară autorizată care să ateste starea de sănatate corespunzătoare;
f) acordul persoanei cu handicap sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris, pentru angajare;
g) declaraţie pe propria răspundere că va respecta obligaţiile prevăzute la art. 38 din lege;
h) acordul direcţiei generale de asistenta sociala si protecţia copilului, exprimat în scris, referitor la opţiunea părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, adulţilor cu handicap grav ori reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav.
Angajarea asistentului personal se face în maximum 30 de zile de la depunerea dosarului cu documentele prevăzute.
 În aceasta perioada, primăria localităţii de domiciliu sau de reşedinţa a persoanei cu handicap grav face demersurile necesare în vederea efectuării anchetei sociale la domiciliul sau reşedinţa persoanei care doreşte sa se angajeze ca asistent personal.
 Dacă ancheta socială se finalizează cu recomandarea în vederea angajării, asistentului personal i se întocmesc contractul de munca si actul adiţional la acesta referitor la respectarea prevederilor art. 38 lit. b) din lege.

 

Adultul cu handicap vizual grav poate opta pentru asistent personal sau indemnizaţie de însoţitor.
  Părinţii sau, după caz, reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare.
  Dreptul de opţiune exprimat operează numai în condiţiile în care documentul care atesta încadrarea în grad de handicap cuprinde menţiunea: "cu asistent personal".

  ACTE NECESARE

- cerere pentru acordarea indemnizaţiei de însoţitor;
- acordul DGASPC Harghita;
- certificat/hotărâre de încadrare în grad de handicap – copie;
- acte de identitate ale membrilor familiei
- acte doveditoare privind veniturile familiei
- extras de cont
- dosar cu şină.
  Indemnizaţia lunară este în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradaţia 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice.
 

 

România oferă ajutoare alimentare şi asistenţă materială de bază prin intermediul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD).


Programul contribuie la consolidarea coeziunii sociale şi la reducerea sărăciei extreme prin distribuirea de alimente de bază (sub formă de pachete alimentare şi mâncare preparată), de materialele şcolare pentru copii, trusouri pentru nou-născuţi, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte şi produse de igienă către persoanele cele mai defavorizate.

Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare, în caz de deprivare alimentară constând în lipsa alimentelor de bază, şi/sau asistenţă materială de bază, în caz de precaritate materială constând în lipsa produselor de igienă, acordate în cadrul POAD, şi care au calitatea de destinatari finali sunt:
a) persoanele cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) persoane aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente, definite conform prezentei hotărâri, şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate. Situaţia temporară de vulnerabilitate va fi justificată de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul respectiv.

Acordarea de sprijin persoanelor aflate temporar în situaţii critice de viaţă se va realiza numai în cazul în care există stocuri de alimente după epuizarea distribuirii pentru categoriile anterioare acesteia.

Top